Thông tin văn bản:
04/2020/NQ-HĐND
Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về một số nội dung chi, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/07/2020
HĐND tỉnh