Thông tin văn bản:
17/NQ-HĐND
Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2020 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/07/2020
HĐND tỉnh