Thông tin văn bản:
09/2020/NQ-HĐND
Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về kết quả giám sát việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/07/2020
HĐND tỉnh