Thông tin văn bản:
05/2020/NQ-HĐND
Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về một số chính sách hỗ trợ công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
22/07/2020
HĐND tỉnh