Thông tin văn bản:
04/2019/NQ-HĐND
Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; thời gian gửi báo cáo tài chính ngân sách của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
12/07/2019
HĐND tỉnh