Nghị quyết Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa ,đất rừng phòng hộ ,đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình ,dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Về việc chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019 tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020

  Nghị quyết Phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ,chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021

  Nghị quyết Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ,chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022

  Nghị quyết Về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

  Nghị quyết Giao biên chế công chức và thống nhất tổng số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022

  Nghị quyết Về giải quyết ý kiến ,kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 2,HĐND tỉnh khóa XVIII,nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết Về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII,nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về "Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2015 đến năm 2020 "

  Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh "Về các dự án treo,dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Nghệ An"

  Nghị quyết Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

  Nghị quyết sửa đổi ,bổ sung khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh Nghệ An quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh

  Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2021 quy định một số cơ chế ,chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển thị xã Thái Hòa trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An giai đoạn 2022-2025

  Nghị quyết sửa đổi một phần của điểm g, khoản 7, điều 3, Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2021 Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo dài sang năm 2021 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 2)

  Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án : Xây dựng Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai (giai đoạn 2); Nhà làm việc HĐND - UBND huyện Đô Lương

  Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm huấn luyện Dự bị động viên tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2)

  Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 định hướng hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025

  Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Cửa Lò phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025