Thông tin văn bản:
51/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
18/10/2021
HĐND tỉnh