Thông tin văn bản:
13/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2021 quy định một số cơ chế ,chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển thị xã Thái Hòa trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An giai đoạn 2022-2025
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
18/10/2021
HĐND tỉnh