Thông tin văn bản:
49/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm huấn luyện Dự bị động viên tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
18/10/2021
HĐND tỉnh