Thông tin văn bản:
66/NQ-HĐND
Nghị quyết Giao biên chế công chức và thống nhất tổng số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2021
HĐND tỉnh