Thông tin văn bản:
03/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/08/2021
HĐND tỉnh