Thông tin văn bản:
48/NQ-HĐND
Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án : Xây dựng Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai (giai đoạn 2); Nhà làm việc HĐND - UBND huyện Đô Lương
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
18/10/2021
HĐND tỉnh