Thông tin văn bản:
69/NQ-HĐND
Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về "Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2015 đến năm 2020 "
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2021
HĐND tỉnh