Thông tin văn bản:
70/NQ-HĐND
Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh "Về các dự án treo,dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Nghệ An"
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2021
HĐND tỉnh