Thông tin văn bản:
06/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Cửa Lò phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
13/08/2021
HĐND tỉnh