Thông tin văn bản:
64/NQ-HĐND
Nghị quyết Phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ,chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2021
HĐND tỉnh