Thông tin văn bản:
50/NQ-HĐND
Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2)
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
18/10/2021
HĐND tỉnh