Thông tin văn bản:
59/NQ-HĐND
Nghị quyết Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa ,đất rừng phòng hộ ,đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình ,dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2021
HĐND tỉnh