Thông tin văn bản:
14/2021/NQ-HĐND
Nghị quyết sửa đổi một phần của điểm g, khoản 7, điều 3, Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
18/10/2021
HĐND tỉnh