Thông tin văn bản:
67/NQ-HĐND
Nghị quyết Về giải quyết ý kiến ,kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 2,HĐND tỉnh khóa XVIII,nhiệm kỳ 2021-2026
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
09/12/2021
HĐND tỉnh