Thông tin văn bản:
47/NQ-HĐND
Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2021 Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo dài sang năm 2021 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 2)
Thái Thanh Quý
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
18/10/2021
HĐND tỉnh