• Kỳ họp chuyên đề - Tránh xem chỉ là thủ tục cần phải làm

  Theo quy định, HĐND các cấp, ngoài tổ chức kỳ họp thường lệ còn có kỳ họp chuyên đề để giải quyết những công việc phát sinh đột xuất của địa phương. Vấn đề được quan tâm là các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp chuyên đề.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ - Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp để phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ - Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp để phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

  Dân chủ là khát vọng sâu xa, cũng là thành tựu của cuộc đấu tranh lâu dài của các dân tộc và của loài người. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, đã để lại cho Đảng, đất nước ta di sản tư tưởng quý báu với nhiều nội dung cốt lõi và sinh động, trong đó có vấn đề dân chủ.

 • Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh

  Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh

  Thời gian qua, HĐND tỉnh Nghệ An đã cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh...của tỉnh; đặc biệt đáp ứng được cơ bản những tâm tư, nguyện vọng của cử tri, được cử tri tỉnh nhà ghi nhận.

 • Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp HĐND huyện Con Cuông

  Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp HĐND huyện Con Cuông

  Hội đồng nhân dân huyện Con Cuông khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức 4 kỳ họp, trong các kỳ họp Hội đồng nhân dân, nội dung của chương trình kỳ họp đã được Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và các Ban Hội đồng nhân dân, Văn phòng HĐND - UBND huyện chuẩn bị rất cẩn thận, chu đáo, chất lượng là cơ sở tạo nên sự thành công của các kỳ họp.

 • HĐND tỉnh Nghệ An với việc triển khai hướng dẫn, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  HĐND tỉnh Nghệ An với việc triển khai hướng dẫn, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  Trong những năm qua, HĐND tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của HĐND như Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 hướng dẫn một số hoạt động của HĐND; Hướng dẫn số 624/HD-UBTVQH14 ngày 18/11/2020 về việc tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02/6/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh5:30

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh

  Giám sát là một chức năng quan trọng trong hoạt động của HĐND các cấp. Đây không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và các đại biểu HĐND thay mặt nhân dân và cử tri trong việc theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Vậy trong nhiệm kỳ này, Thường trực và các ban HĐND tỉnh có những giải pháp gì để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng của cử tri.

 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND: Bảo đảm tính độc lập, khách quan cao nhất

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND: Bảo đảm tính độc lập, khách quan cao nhất

  Điểm nhấn trong tổ chức bộ máy các Ban HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ này là Trưởng các Ban được bố trí là đại biểu chuyên trách; HĐND tỉnh không cơ cấu người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh làm ủy viên kiêm nhiệm của các Ban, thay vào đó là các đại biểu ở cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và doanh nghiệp. Đổi mới này đã tạo điều kiện để các Ban HĐND tỉnh chủ động hơn, bảo đảm tính độc lập, khách quan cao nhất trong các hoạt động của HĐND tỉnh.

 • Giữ mối liên hệ với cử tri, Nhân dân - tiêu chuẩn, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân

  Giữ mối liên hệ với cử tri, Nhân dân - tiêu chuẩn, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân

  Để vinh dự trở thành người đại biểu nhân dân, cá nhân ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ văn hóa, chuyên môn...phải có sự liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

 • Nghiên cứu, trao đổi về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực, các Ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh

  Nghiên cứu, trao đổi về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực, các Ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh

  Trong thời gian qua, hoạt động của HĐND tỉnh đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của địa phương, có nhiều đổi mới trong hoạt động của mình góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. Tuy nhiên, với yêu cầu phát triển của xã hội, của tỉnh Nghệ An càng cao, mặt khác hoạt động của HĐND trong thời gian qua vẫn còn những bất cập, hạn chế nhất định.

 • Quan tâm nâng cao chất lượng văn bản trình kỳ họp HĐND tỉnh

  Quan tâm nâng cao chất lượng văn bản trình kỳ họp HĐND tỉnh

  Chất lượng văn bản trình kỳ họp HĐND tỉnh nói riêng và HĐND các cấp nói chung không chỉ phụ thuộc vào sự nỗ lực của Thường trực, các Ban HĐND khi thẩm tra mà phụ thuộc rất nhiều vào công tác chuẩn bị của cơ quan soạn thảo.

 • Đổi mới để nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết

  Đổi mới để nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết

  Nghị quyết HĐND tỉnh là văn bản pháp lý quan trọng của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng nêu trên, Thường trực HĐND tỉnh đặt ra yêu cầu rất cao đối với các cơ quan liên quan trong việc nâng cao chất lượng chuẩn bị các dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị, để nghị quyết đảm bảo tính khả thi và đạt hiệu quả cao khi đi vào cuộc sống.

 • DIỄN ĐÀN: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An

  DIỄN ĐÀN: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An

  Từ tháng 3/2021, Ban biên tập Trang thông tin điện tử dbndnghean.vn mở Diễn đàn “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh”.

 • HĐND tỉnh với công tác tiếp, xử lý đơn của công dân – Thực trạng và giải pháp

  HĐND tỉnh với công tác tiếp, xử lý đơn của công dân – Thực trạng và giải pháp

  Trong thời gian qua, các cơ quan HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế cần có giải pháp khắc phục hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành để phát huy tốt vai trò của cơ quan dân cử trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

 • Bàn về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri

  Bàn về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri

  Là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, việc liên hệ chặt chẽ với cử tri là trách nhiệm Hiến định của mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND). Tiếp xúc cử tri là là hình thức cơ bản nhất, quan trọng nhất để đại biểu HĐND giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri.

 • Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh

  Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh

  Nghị quyết quy phạm pháp luật là sản phẩm quan trọng của kỳ họp, là công cụ để HĐND cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, đường lối, chính sách của Đảng vào thực tiễn quản lý nhà nước tại địa phương. Khi một nghị quyết được ban hành sẽ tác động đến nhiều đối tượng, nhiều khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, tác động đó có thể là tích cực hoặc tiêu cực và sẽ ảnh hưởng không ít đến sự ổn định và phát triển của địa phương, do đó chất lượng nghị quyết là một vấn đề rất đáng được lưu tâm.