• Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương tiến hành tổng kết thi hành Luật đất đai năm 2003. Đồng thời với việc tổng kết thi hành Luật đất đai năm 2003, Ban cán sự đảng Chính phủ đã tiến hành tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạn

  • Tài liệu kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khoá XVI

    Tài liệu kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khoá XVI

    Thường trực HĐND tỉnh xin gửi tới cử tri và bạn đọc các Báo cáo, Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khoá XVI:

  • Tài liệu kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khoá XVI

    Tài liệu kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khoá XVI

    Thường trực HĐND tỉnh xin gửi tới cử tri và bạn đọc các Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khoá XVI: