- Giấy mời dự họp báo

- Dự kiến, nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

- Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII