1. Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII.

2. Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022.

3. Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

4. Tóm tắt nội dung các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khoá XVIII.

5. Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII.