Kính mời các vị đại biểu dự kỳ họp khai thác tài liệu tại các địa chỉ dưới đây:

1. http://kyhop.dbndnghean.vn

2. https://drive.google.com/drive/folders/1FZMOM0PUUHc8TMvO5S71mEtgRf1lgYl0?usp=sharing