*) Báo cáo tổng hợp thảo luận Tổ

*) Giấy mời kỳ họp

*) Phân công thảo luận Tổ

*) Báo cáo trả lời chất vấn:

- Sở Xây dựng:

+ Bản chính;

+ Bản tóm tắt (Có bổ sung phụ lục)

- Sở Công thương:

+ Bản chính;

+ Phụ lục: Phụ lục tình hình hoàn trả lưới điện; Phụ lục các chung cư, khu đô thị có giấy phép bán điện

A. CÁC BÁO CÁO DỰ KIẾN TRÌNH KỲ HỌP

1. Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

2. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII; việc thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII.

3. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII.

4. Thông báo về hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề cần thiết .

5. Báo cáo của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

6. o cáo của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

7 . Báo cáo của UBND tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

8 . Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

9 . Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

10. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

11. Báo cáo của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

12. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

13. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

14. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

15. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

16. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết những kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay.

17. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ban Pháp chế;

- Ban Kinh tế - Ngân sách;

- Ban Văn hóa - Xã hội;

- Ban Dân tộc.

18 . Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15 .

19 . Báo cáo tổng hợp kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay.

20. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác của ngành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

21. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác của ngành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

22. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác của ngành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

B. CÁC NGHỊ QUYẾT DỰ KIẾN TRÌNH KỲ HỌP:

1. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.

4. Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp và tổ chức Hội năm 2021.

5. Nghị quyết thông qua danh mục công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

6. Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

7. Nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo điều 20 Luật lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

8. Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh.

9. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An (giai đoạn 2).

10. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh phí mua thiết bị giám sát hành trình và hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá.

11. Nghị quyết về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

12. Nghị quyết về phân bổ nguồn vốn ngoài nước (kinh phí sự nghiệp) Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

13. Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung chi, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân mua bán người.

14. Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

15. Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

16. Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

17. Nghị quyết bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 18. Nghị quyết xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2019 trở về trước.

19. Nghị quyết chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư và Trưởng công an xã, thị trấn, Phó Trưởng công an, Công an viên thường trực cấp xã do bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

20. Nghị quyết thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

21. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2021.

22. Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.