I. TÀI LIỆU CỦA CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

 1. 1. Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
 2. 2. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân;
 3. 3. Nghị quyết của Quốc hội về ngày bầu cử;
 4. 4. Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử;
 5. 5. Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu bổ sung;
 6. 6. Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được dự kiến ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;
 7. 7. Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (kèm theo Lịch về công tác bầu cử và các công việc cần triển khai thực hiện );
 8. 8. Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;
 9. 9. Hướng dẫn quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của Ủy ban thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 10. 10. Thông tri về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 11. 11. Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
 12. 12. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
 13. 13. Hướng dẫn việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan Đảng về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
 14. 14. Hướng dẫn thực hiện kinh phí bầu cử của Bộ Tài chính .

II. TÀI LIỆU CỦA CÁC CƠ QUAN CẤP TỈNH

 1. 1. Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 2. 2. Chỉ thị của UBND tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND.
 3. 3. Kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh của Ủy ban bầu cử tỉnh.
 4. 4. Chương trình Hội nghị.