1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch năm 2021.

2. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa XVII.

3. Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa XVII.