- Giấy mời dự họp báo

- Dự kiến, nội dung chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII

- Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

- Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII