1. Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XVIII.

2. Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

3. Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 04, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

4. Tóm tắt nội dung các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XVIII.