Kính mời các vị đại biểu dự kỳ họp khai thác tài liệu tại thư mục dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1pNAa2rEB79ii4WY0U8jBuHBe4_O0guo-?usp=sharing