Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm huấn luyện Dự bị động viên tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh

  Nghị quyết sửa đổi một phần của điểm g, khoản 7, điều 3, Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển thị xã Thái Hòa trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025

  Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án : Xây dựng Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai (giai đoạn 2); Nhà làm việc HĐND - UBND huyện Đô Lương

  Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2)

  Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2021 Quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển thị xã Thái Hòa trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An giai đoạn 2022-2025

  Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2021 sửa đổi một phần của điểm g,khoản 7,điều 3,Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2021 Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo dài sang năm 2021 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 2)

  Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2021 quy định một số cơ chế ,chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển thị xã Thái Hòa trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An giai đoạn 2022-2025

  HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII