UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An để xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh dự kiến diễn ra từ ngày 9-10/7/2024.

Bệnh nhân nhiễm HIV nhận thuốc kháng vi rút HIV

Trong thời gian qua, thực hiện Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 về quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Theo đó, trong giai đoạn 2017-2023 đã có 5.215 người bị nhiễm HIV/AIDS được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với tổng kinh phí hơn 3,7 tỷ đồng, tổng kinh phí hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc ARV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế hơn 1,3 tỷ đồng.

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV (thuốc ARV) đã đem lại kết quả tích cực, góp phần khống chế và giảm tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng, từ đó góp phần đạt được các mục tiêu mà Trung ương đề ra trong công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, đối chiếu với các quy định hiện hành, Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, không còn phù hợp về thẩm quyền ban hành, việc ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

Do đó, để thực hiện đúng các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành và thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; đồng thời để tiếp tục bảo vệ thành quả trong công tác phòng, chống HIV/AIDS đã đạt được, góp phần khống chế và giảm tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng, cũng như góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu của Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030, UBND tỉnh đã xây dựng và trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hỗ trợ đóng thẻ bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV.png

Trong đó, UBND tỉnh đề xuất hỗ trợ phần kinh phí đóng bảo hiểm y tế còn lại cho người nhiễm HIV/AIDS đã được hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm y tế tại các chính sách khác và hỗ trợ 100% kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS thuộc nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình chưa có thẻ; hỗ trợ 100% chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế.

Dự kiến số người nhiễm HIV/AIDS được hỗ trợ mua thẻ năm 2024 BHYT là 1093 thẻ, những năm tiếp theo dự kiến tổng số người nhiễm được hỗ trợ kinh phí đóng thẻ bảo hiểm y tế tăng 10% so với năm trước. Cùng với đó, người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế đang điều trị thuốc kháng HIV tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ 100% chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV, năm 2024 dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng HIV là 506,48 triệu đồng, kinh phí hỗ trợ những năm sau dự kiến tăng hơn năm trước 10%.

Qua thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cho thấy, việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật, các chính sách đề xuất ban hành là sự kế thừa các chính sách đã thực hiện trong giai đoạn 2017-2023, đảm bảo phù hợp với khả năng đảm bảo của ngân sách tỉnh và tình hình thực tiễn địa phương.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm rõ phạm vi điều chỉnh để đảm bảo rõ 2 chính sách hỗ trợ; rà soát đối tượng áp dụng theo hướng không viện dẫn các quy định cụ thể mà thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời rà soát lại toàn bộ hồ sơ trình nghị quyết đảm bảo chặt chẽ, thống nhất về các số liệu có liên quan;...

Tại Kỳ họp thứ 21 dự kiến diễn ra từ ngày 09-10/7/2024, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định thông qua Nghị quyết này.

Các nhóm đối tượng dự kiến được hỗ trợ như sau:

- Hỗ trợ phần kinh phí đóng bảo hiểm y tế còn lại cho người được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nhiễm HIV/AIDS có đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú được quản lý từ 06 tháng trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An và thuộc một trong những nhóm đối tượng sau: (1) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn hộ cận nghèo theo quy định của Trung ương; (2) Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ và được sửa đổi tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ; (3) Học sinh, sinh viên; (4) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; (5) Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Hỗ trợ 100% chi phí đóng bảo hiểm y tế đối với người được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nhiễm HIV/AIDS có đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú được quản lý từ 06 tháng trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An và thuộc nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

- Hỗ trợ 100% chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.