Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến thảo luận về các tờ trình và dự thảo nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2015; chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà học, trường THCS Kim Sơn huyện Quế Phong; phân bổ và giao dự toán chi tiết một số nội dung chi thuộc ngân sách cấp huyện năm 2024; tờ trình về miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND huyện; nghe báo cáo kết quả thẩm tra của ban KTXH về nội dung các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp

Trên cơ sở các nguồn lực bổ sung từ ngân sách cấp trên, kết quả thu chi ngân sách giai đoạn 2021-2023, HĐND huyện đã thống nhất biểu quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 vốn NSTW thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 với tổng nguồn vốn 517.116,520 triệu đồng; điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn nguồn ngân sách huyện từ nguồn tăng thu ngân sách giai đoạn 2021-2023 và nguồn thu do điều chỉnh tỷ lệ điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất 6.220,562 triệu đồng; điều chỉnh giảm 5.600 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách xã, thị trấn giai đoạn 2021-2025 do điều chỉnh tỷ lệ điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất, kế hoạch vốn trung hạn còn lại sau điều chỉnh là 10.000 triệu đồng. Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Quế Phong sau điều chỉnh là 676,731 tỷ đồng.

Đại biểu tham dự kỳ họp

Về danh mục dự án bổ sung, ngoài các danh mục dự án đã được thông qua tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 28/10/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Quế Phong, còn bổ sung thêm 03 dự án (dự án xây dựng nhà học Trường THCS Kim Sơn; dự án sửa chữa và nâng cấp đường vành đai thị trấn Kim Sơn; dự án Xây dựng hạ tầng và giải phóng mặt bằng các khu đất đấu giá, định giá trên địa bàn huyện); đồng thời cắt giảm nguồn vốn bố trí cho các nhiệm vụ quy hoạch để tăng thêm nguồn kinh phí cho các dự án đầu tư trên địa bàn huyện nhằm nâng cao kết cấu hạ tầng kỹ thuật.

Lãnh đạo HĐND, UBND tặng hoa các đồng chí được bầu và miễn nhiệm các chức vụ tại Kỳ họp

Kỳ họp cũng thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện đối với bà Lô Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 và miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Sầm Bá Tuấn - Ủy viên UBND huyện huyện Quế Phong do chuyển công tác khác; thực hiện quy trình bầu bổ sung ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lô Thanh Hương – Trưởng phòng Dân tộc UBND huyện.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc; kỳ họp đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thông qua 06 nghị quyết: (1) Nghị quyết về việc quyết định phân bổ và giao dự toán chi tiết một số nhiệm vụ chi thuộc ngân sách huyện năm 2024; (2) Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; (3) Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà học trường THCS Kim huyện Quế Phong; (4) Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Quế Phong khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; (5) Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Phong khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; (6) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Quế Phong khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026./.