Xác định phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá là cơ sở quan trọng, thúc đẩy các phong trào khác phát triển, trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân huyện Con Cuông đã ban hành các nghị quyết về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ việc xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, về đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới. Từ đó, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm, đẩy mạnh phổ biến, quán triệt, triển khai những tiêu chí của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, phong trào xây dựng nông thôn mới đến từng thôn, bản, từng hộ gia đình để biết, triển khai và thực hiện. Để phong trào ngày càng phát triển, lan toả rộng rãi, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các phong trào hành động hiệu quả theo từng năm, từng tháng. Các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã chủ động phối hợp rất hiệu quả trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các nội dung của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

1.jpg
Hình ảnh người dân hỗ trợ nhau cấy ruộng tại Bản Xiềng, xã Bình Chuẩn

Từ các phong trào đó, đa số các hộ gia đình, các thôn, bản trên địa bàn huyện luôn chấp hành tốt các chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng nhau đoàn kết thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá theo quy ước, hương ước của từng thôn, bản gắn với xây dựng nông thôn mới. Năm 2021, tỷ lệ gia đình văn hoá được công nhận đạt 77,3 % vượt 1,07 % kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới, các ban ngành cấp huyện thường xuyên đôn đốc các xã tập trung đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới, trong đó tập trung duy trì và nâng cao đối với các xã đã về đích Nông thôn mới gồm xã Yên Khê, Bồng Khê, Chi Khê và tập trung xây dựng các thôn bản đăng ký về đích Nông thôn mới, năm 2021 có thêm 5 thôn bản đạt tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

Ngoài ra, huyện cũng chú trọng việc xây dựng các mô hình văn hoá hiệu quả trong việc cưới, việc tang, lễ hội, từng bước hoàn thiện quy tắc trong cách ứng xử văn minh của người dân Con Cuông “Nói lời hay làm việc tốt” xem đó như là quy tắc chung trong cộng đồng dân cư. Các phong trào hành động cách mạng, thi đua lao động sản xuất của các tổ chức không ngừng được quan tâm, đẩy mạnh, tiêu biểu như: phong trào xung kích, tình nguyện của Đoàn thanh niên trong tham gia xây dựng Nông thôn mới, hàng chục km đường đã được đoàn thanh niên tham gia góp sức bê tông hoá, các tuyến đường xanh – sạch – đẹp, rồi các tuyến đường cờ Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ, các phong trào, mô hình thanh niên tham gia xây dựng, phát triển kinh tế… Hay các mô hình trong Hội viên phụ nữ như mô hình “5 không, 3 sạch” “Mô hình trồng rau an toàn”, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế… đã tạo nên động lực cho Nhân dân trong phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, đồng thời góp phần tạo nên diện mạo mới của khu vực nông thôn…

2.jpg
Tuyến đường nông thôn tại Bản Phục xã Đôn Phục

Với những kết quả từ các phong trào trên không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết các gia đình, họ hàng, dòng tộc, tạo động lực cho Nhân dân hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng môi trường sống lành mạnh. Qua đó phát huy truyền thống tương thân, tương ái, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà gắn với thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, tạo nên diện mạo nông thôn của huyện Con Cuông ngày càng được cải thiện, được khởi sắc, văn minh, hiện đại hơn./.

Lương Hương

PTB Dân tộc HĐND huyện