Con Cuông: Xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển, có sức lan toả, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Con Cuông.

Xác định phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá là cơ sở quan trọng, thúc đẩy các phong trào khác phát triển, trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân huyện Con Cuông đã ban hành các nghị quyết về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ việc xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, về đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới. Từ đó, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm, đẩy mạnh phổ biến, quán triệt, triển khai những tiêu chí của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, phong trào xây dựng nông thôn mới đến từng thôn, bản, từng hộ gia đình để biết, triển khai và thực hiện. Để phong trào ngày càng phát triển, lan toả rộng rãi, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các phong trào hành động hiệu quả theo từng năm, từng tháng. Các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã chủ động phối hợp rất hiệu quả trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các nội dung của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hình ảnh người dân hỗ trợ nhau cấy ruộng tại Bản Xiềng, xã Bình Chuẩn

Từ các phong trào đó, đa số các hộ gia đình, các thôn, bản trên địa bàn huyện luôn chấp hành tốt các chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng nhau đoàn kết thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá theo quy ước, hương ước của từng thôn, bản gắn với xây dựng nông thôn mới. Năm 2021, tỷ lệ gia đình văn hoá được công nhận đạt 77,3 % vượt 1,07 % kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới, các ban ngành cấp huyện thường xuyên đôn đốc các xã tập trung đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới, trong đó tập trung duy trì và nâng cao đối với các xã đã về đích Nông thôn mới gồm xã Yên Khê, Bồng Khê, Chi Khê và tập trung xây dựng các thôn bản đăng ký về đích Nông thôn mới, năm 2021 có thêm 5 thôn bản đạt tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

Ngoài ra, huyện cũng chú trọng việc xây dựng các mô hình văn hoá hiệu quả trong việc cưới, việc tang, lễ hội, từng bước hoàn thiện quy tắc trong cách ứng xử văn minh của người dân Con Cuông “Nói lời hay làm việc tốt” xem đó như là quy tắc chung trong cộng đồng dân cư. Các phong trào hành động cách mạng, thi đua lao động sản xuất của các tổ chức không ngừng được quan tâm, đẩy mạnh, tiêu biểu như: phong trào xung kích, tình nguyện của Đoàn thanh niên trong tham gia xây dựng Nông thôn mới, hàng chục km đường đã được đoàn thanh niên tham gia góp sức bê tông hoá, các tuyến đường xanh – sạch – đẹp, rồi các tuyến đường cờ Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ, các phong trào, mô hình thanh niên tham gia xây dựng, phát triển kinh tế… Hay các mô hình trong Hội viên phụ nữ như mô hình “5 không, 3 sạch” “Mô hình trồng rau an toàn”, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế… đã tạo nên động lực cho Nhân dân trong phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, đồng thời góp phần tạo nên diện mạo mới của khu vực nông thôn…

Tuyến đường nông thôn tại Bản Phục xã Đôn Phục

Với những kết quả từ các phong trào trên không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết các gia đình, họ hàng, dòng tộc, tạo động lực cho Nhân dân hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng môi trường sống lành mạnh. Qua đó phát huy truyền thống tương thân, tương ái, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà gắn với thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, tạo nên diện mạo nông thôn của huyện Con Cuông ngày càng được cải thiện, được khởi sắc, văn minh, hiện đại hơn./.

Lương Hương 

PTB Dân tộc HĐND huyện

Tin liên quan

 • Phân tích chính sách: Bắt mạnh, kê đơn

  Phân tích chính sách: Bắt mạnh, kê đơn

  Nội dung, mức chi để tổ chức lựa chọn sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; bổ sung số người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên; danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa…

 • "Cẩm nang” giúp HĐND giám sát hiệu quả

  "Cẩm nang” giúp HĐND giám sát hiệu quả

  Do chưa có văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 nên hoạt động giám sát của HĐND các địa phương nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng thời gian qua chưa thực sự hiệu quả...

 • Mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri tại đơn vị bầu cử - Thực tiễn và kinh nghiệm một số nước

  Mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri tại đơn vị bầu cử - Thực tiễn và kinh nghiệm một số nước

  Trong lịch sử hình thành và phát triển, trên thế giới tồn tại nhiều mô hình chính thể khác nhau, nhưng Quốc hội vẫn luôn là cơ quan có vai trò đại diện tập trung nhất. Và yếu tố cấu thành nên cơ quan đại diện đó chính là các đại biểu Quốc hội (nghị sĩ), hầu hết do người dân trực tiếp bầu lên (trừ một số nước có nghị sĩ do kế truyền). Mỗi đại biểu Quốc hội đại diện cho một số lượng dân cư nhất định và có trách nhiệm giữ mối liên hệ với các cử tri trong khu vực bầu cử của mình.

 • Nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề của HĐND: Khai thác thông tin trực tiếp từ hồ sơ công việc

  Nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề của HĐND: Khai thác thông tin trực tiếp từ hồ sơ công việc

  Quá trình giám sát, ngoài trao đổi trực tiếp, các đoàn giám sát khai thác thông tin trực tiếp từ hồ sơ công việc của đơn vị được giám sát để xác định tính đúng đắn của thông tin được cung cấp; đồng thời, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ để “cầm tay, chỉ việc”, giúp cán bộ cấp cơ sở khắc phục tồn tại, hạn chế.

 • Trí tuệ và bản lĩnh của đại biểu Quốc hội

  Trí tuệ và bản lĩnh của đại biểu Quốc hội

  Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra nhanh chóng và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với yêu cầu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là phải “tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất”, thì tất yếu phải tiếp tục nâng cấp trình độ đại biểu Nhân dân lên một tầm cao mới.

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An