Kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng ở thị xã Hoàng Mai

Bài học kinh nghiệm trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án, quan trọng nhất là sự đồng thuận vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Chỉ khi nào có sự thống nhất, đồng lòng trong hệ thống chính trị thì người dân mới tin tưởng ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có việc thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án.

Sau hơn 7 năm thành lập thị xã, với chủ trương đẩy mạnh thu hút đầu tư, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng của ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng của ngành nông nghiệp, đặc biệt khu Công nghiệp Hoàng Mai (Nghệ An) đang trở thành điểm thu hút các nhà đầu tư nhờ có nhiều thuận lợi trong lĩnh vực logistic. Với vị trí giao thông thuận lợi, từ đây có thể dễ dàng tiếp cận nhanh chóng các cảng biển, cảng đường bộ và cảng hàng không do đó tiết kiệm được nhiều chi phí và thời gian vận chuyển, đặc biệt là chi phí xuất nhập khẩu hàng hóa…

Khu công nghiệp Hoàng Mai

Với sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy – HĐND - UBND tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và Nhân dân trong toàn thị xã, trong những năm qua tình hình kinh tế- xã hội của thị xã có bước phát triển nhanh và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân trên đầu người, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân thị xã Hoàng Mai được nâng lên rõ rệt.

Xác định mục tiêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, thị xã luôn tập trung xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt trong việc thu hút các nhà đầu tư. Công tác giải phóng mặt phải đi trước một bước, giải phóng mặt bằng có nhanh thì mới tranh thủ được thời cơ để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tạo bước phát triển đột phá về phát triển công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn thị xã. Bên cạnh đó, làm tốt các bước trong công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng là góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất, giảm thiểu tình trạng tranh chấp, bất đồng, khiếu nại, tố cáo trong Nhân dân.

Những năm qua, công tác giải phóng mặt bằng của thị xã luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành của tỉnh; cấp ủy, chính quyền các cấp thị xã Hoàng Mai đã chỉ đạo quyết liệt, vào cuộc tích cực chỉ đạo thực hiện các bước trong công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện các dự án, xây dựng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã Hoàng Mai.

Thị xã Hoàng Mai đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ và Nhân dân về lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai các dự án, bàn giao mặt bằng đúng thời hạn. Ông Nguyễn Hữu An - Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai cho biết: Thị xã đã xây dựng Kế hoạch chi tiết để giải phóng mặt bằng. Đến nay, đã hoàn thành 130ha để Tập đoàn Hoàng Thịnh Đạt san lấp, sẵn sàng bàn giao cho Tập đoàn Ju Teng. Các khu vực còn lại, thị xã đã vận động Nhân dân tháo dỡ nhà cửa, chuẩn bị các phương án tái định cư để bàn giao đất cho nhà đầu tư.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, xây dựng khu, cụm công nghiệp trọng điểm trên địa bàn thị xã còn gặp phải những khó khăn, vướng mắc như: Hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng chưa đồng bộ, nhiều quy định mới thay thế chưa phù hợp, chưa kịp thời, đơn giá bồi thường, hỗ trợ còn chậm điều chỉnh chưa phù hợp với tình hình thực tế. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân có nơi gặp không ít khó khăn do sự hiểu biết về pháp luật của người dân còn hạn chế; có sự so sánh về chính sách và giá đền bù giữa người được áp dụng theo thời điểm đã ban hành chính sách cũ với người đang được thực hiện chính sách mới cũng làm nảy sinh nhiều phức tạp.

Một bộ phận Nhân dân chưa chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhiều trường hợp người dân cố tình cản trở quá trình thu hồi đất, không chịu bàn giao mặt bằng khi đã có quyết định thu hồi đất; nhiều trường hợp đã nhận tiền đền bù nhưng không chịu bàn giao mặt bằng, thậm chí cản trở tiến độ thi công công trình, nhiều trường hợp mặc dù được tuyên truyền vận động nhiều lần nhưng cương quyết không nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng, không nhận hỗ trợ đất dịch vụ bằng đất hoặc bằng tiền. Trong khi đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền ở thôn, tổ dân phố chưa thực sự tích cực, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, công tác tuyên truyền vận động Nhân dân ngay từ cấp cơ sở đạt hiệu quả chưa cao.

Từ thực tế những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong công tác chỉ đạo tuyên truyền vận động Nhân dân trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, xây dựng khu, cụm công nghiệp trọng điểm trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, cần xác định công tác giải phóng mặt bằng là việc làm khó, phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người dân và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự tại cơ sở. Do đó cần có sự tập trung vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai một cách đồng bộ, nhất quán, kịp thời, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân.

Hai là, tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, liên tục và xuyên suốt trong quá trình thực hiện; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, quan tâm đảm bảo lợi ích chính đáng của Nhân dân, đi đôi với nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao của Nhân dân đối với công tác giải phóng mặt bằng.

(Ảnh minh họa)

Trong thời gian qua Thị ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo - Dân vận Thị ủy phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, cùng với cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thành lập các đoàn tuyên truyền vận động đến từng hộ dân để phổ biến cơ chế chính sách, động viên thuyết phục các đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương phát triển công nghiệp, dịch vụ của thị xã, cũng như cơ chế chính sách về giải phóng mặt bằng, kịp thời bàn giao đất và tạo điều kiện cho các công trình, dự án được triển khai. Với phương châm vận động Nhân dân là đối tượng nào, hình thức đó. Trong đó, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể là nòng cốt, tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên, hội viên của mình hưởng ứng, ủng hộ chủ trương giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trong thị xã. Kết quả sau khi tuyên truyền vận động đã có hàng trăm hộ dân ở các dự án nhận tiền đền bù, với diện tích hàng chục ha.

Ban Tuyên giáo - Dân vận Thị xã ủy chủ trì phối hợp cùng Mặt trận tổ quốc thị xã tham gia cùng cấp ủy, chính quyền tổ chức các buổi đối thoại, giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, qua đó lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, từ đó kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xử lý ngay những vấn đề mà Nhân dân phản ánh nhất là những vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng.

Ba là, để tạo lòng tin của Nhân dân trong việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, thị xã tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời, giải quyết thỏa đáng, kịp thời các trường hợp khiếu nại, tố cáo để đảm bảo an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, ngăn chặn kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng, tạo lập trái phép tài sản trên đất nhằm mục đích trục lợi khi Nhà nước thu hồi đất; thực hiện nghiêm việc cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất và bảo vệ thi công đối với các trường hợp cố tình chống đối, không chấp hành Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Bốn là, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, quyết liệt trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, linh hoạt trong xử lý tình huống. Tăng cường trách nhiệm của chính quyền; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; tích cực cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Quan tâm đến công tác chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trong diện phải thu hồi đất.

Tóm lại bài học kinh nghiệm trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án: Quan trọng nhất là sự đồng thuận vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Khi triển khai các công việc phải theo sự chỉ đạo thống nhất từ Ban Thường vụ Thị ủy. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành đều nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình trong công tác tuyên truyền, vận động, coi đây là nhiệm vụ chung và phải có trách nhiệm thực hiện. Chỉ khi nào có sự thống nhất, đồng lòng trong hệ thống chính trị thì người dân mới tin tưởng ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có việc thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án.

Trung tá Hồ Xuân Tiến,

Chính trị viên Phó Ban chỉ huy Quân sự thị xã Hoàng Mai

Đại biểu HĐND thị xã Hoàng Mai nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

 

Tin liên quan

 • Phân tích chính sách: Bắt mạnh, kê đơn

  Phân tích chính sách: Bắt mạnh, kê đơn

  Nội dung, mức chi để tổ chức lựa chọn sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; bổ sung số người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên; danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa…

 • "Cẩm nang” giúp HĐND giám sát hiệu quả

  "Cẩm nang” giúp HĐND giám sát hiệu quả

  Do chưa có văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 nên hoạt động giám sát của HĐND các địa phương nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng thời gian qua chưa thực sự hiệu quả...

 • Mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri tại đơn vị bầu cử - Thực tiễn và kinh nghiệm một số nước

  Mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri tại đơn vị bầu cử - Thực tiễn và kinh nghiệm một số nước

  Trong lịch sử hình thành và phát triển, trên thế giới tồn tại nhiều mô hình chính thể khác nhau, nhưng Quốc hội vẫn luôn là cơ quan có vai trò đại diện tập trung nhất. Và yếu tố cấu thành nên cơ quan đại diện đó chính là các đại biểu Quốc hội (nghị sĩ), hầu hết do người dân trực tiếp bầu lên (trừ một số nước có nghị sĩ do kế truyền). Mỗi đại biểu Quốc hội đại diện cho một số lượng dân cư nhất định và có trách nhiệm giữ mối liên hệ với các cử tri trong khu vực bầu cử của mình.

 • Nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề của HĐND: Khai thác thông tin trực tiếp từ hồ sơ công việc

  Nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề của HĐND: Khai thác thông tin trực tiếp từ hồ sơ công việc

  Quá trình giám sát, ngoài trao đổi trực tiếp, các đoàn giám sát khai thác thông tin trực tiếp từ hồ sơ công việc của đơn vị được giám sát để xác định tính đúng đắn của thông tin được cung cấp; đồng thời, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ để “cầm tay, chỉ việc”, giúp cán bộ cấp cơ sở khắc phục tồn tại, hạn chế.

 • Trí tuệ và bản lĩnh của đại biểu Quốc hội

  Trí tuệ và bản lĩnh của đại biểu Quốc hội

  Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra nhanh chóng và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với yêu cầu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là phải “tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất”, thì tất yếu phải tiếp tục nâng cấp trình độ đại biểu Nhân dân lên một tầm cao mới.

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An