Quang cảnh kỳ họp

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện trình bày 05 tờ trình, nghe báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của Thường trực, các Ban HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu tham dự Kỳ họp; HĐND huyện đã thống nhất biểu quyết thông qua 05 nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quế Phong năm 2024; Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Quế Phong năm 2024; Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024; Nghị quyết về hỗ trợ thôn, bản, khối, xóm đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Quế Phong năm 2024; Nghị quyết về phân bổ và giao dự toán chi tiết một số nhiệm vụ chi thuộc ngân sách huyện năm 2024 (đợt 2).

Tổng nguồn vốn sự nghiệp, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia được phân bổ đợt này là 86.066.262.500 đồng (trong đó Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 57.790.212.500 đồng; Chương trình giảm nghèo bền vững: 28.082.050.000 đồng; Chương trình xây dựng Nông thôn mới: 194.000.000 đồng).

Về hỗ trợ thôn, bản, khối, xóm đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2024, các thôn, bản được UBND huyện công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới được hỗ trợ 10.000.000 đồng/thôn, bản để tổ chức lễ đón, công bố thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới; các hộ gia đình được công nhận vườn đạt chuẩn Nông thôn mới (ngoài các hộ gia đình được thưởng theo chính sách tại Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh) được thưởng 15.000.000 đồng/hộ.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Trương Minh Cương – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định ý nghĩa quan trọng của các Chương trình mục tiêu quốc gia đối với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, giảm nghèo bền vững, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Đồng chí đề nghị UBND huyện, các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện ngay các nội dung đã được thông qua tại Kỳ họp; các vị đại biểu HĐND huyện công tác tại các xã, thị trấn tham gia giám sát việc thực hiện các nghị quyết tại địa phương mình; Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với HĐND, UBND huyện tiếp tục giám sát việc thực hiện các nghị quyết, đảm bảo các nghị quyết được triển khai nghiêm túc, hiệu quả./.