Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Đoàn kết, đổi mới, vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021

Chiều ngày 12/01, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Như Khôi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Thái Thị An Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Chu Bá Long, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cùng các đảng viên các Chi bộ thuộc Đảng bộ.

Đồng chí Bùi Duy Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày báo cáo Kết quả tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (Ảnh: Phan Hậu)

Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các Chi bộ được thành lập mới. Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ, các đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị. Trong đó tham mưu phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự các kỳ họp Quốc hội khóa XIV, Quốc hội khóa XV; tham mưu tổ chức thành công 4 kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021 và 04 kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 20212026; tham mưu và tổ chức thành công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu hồ sơ, quy trình trình HĐND tỉnh bầu các chức danh Lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các chức danh khác của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ mới. Lãnh đạo đảng viên tham mưu, phục vụ lễ ký kết các Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Kiểm toán Nhà nước, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; xây dựng Quy chế nội bộ Văn phòng; tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tham gia hoạt động tiếp công dân của tỉnh; trong năm tiếp nhận, xử lý 487 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

Lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 4/2/2021 của UBND tỉnh về đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính năm 2021; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đó quan tâm đến công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy vai trò quản lý Nhà nước, quyền làm chủ của Nhân dân và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, đảng viên và quần chúng các Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xác định việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của đảng viên là nhiệm vụ quan trọng để tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy đã duy trì thường xuyên việc sinh hoạt hàng tháng, sau phiên họp đã kịp thời ban hành thông báo để chỉ đạo các chi bộ. Các chi bộ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, chuyên đề theo kế hoạch đã đề ra từ đầu năm và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được những kết quả quan trọng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến, nhất là trong việc nâng cao nhận thức, xây dựng và thực hiện chương trình công tác hàng năm…

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ chính trị còn chậm so với kế hoạch đề ra; công tác phối hợp giữa các chi bộ chưa nhịp nhàng; công tác phổ biến, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước và tình hình thời sự còn nặng về truyền đạt nội dung, ít liên hệ vào thực tiễn của Đảng bộ; trong sinh hoạt một số đảng viên ít tham gia phát biểu ý kiến…

 Đồng chí Chu Bá Long, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: Phan Hậu)

Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022, trong đó lãnh đạo Đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động đoàn kết thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện công vụ; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, triển khai thực hiện các hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh. Quan tâm lãnh đạo về công tác tư tưởng; công tác tổ chức, xây dựng Đảng và Đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác xây dựng cơ quan và đoàn thể chính trị - xã hội… để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng bộ trong năm 2022.

Lãnh đạo Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trao tặng giấy khen cho các đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021
Đồng chí Chu Bá Long, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Bằng khen của Tỉnh ủy Nghệ An cho đồng chí Nguyễn Nam Đình về thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
Đồng chí Nguyễn Như Khôi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy phát biểu kết luận Hội nghị (Ảnh Phan Hậu)

Tại Hội nghị đã thực hiện công tác khen thưởng, trong đó có 09 đồng chí Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (trong đó có 02 đồng chí Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021); có 33 đồng chí Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh được Tỉnh ủy tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Phan Trung Tú

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An