Đại lộ Vinh - Cửa Lò

Về kiến nghị của cử tri Nguyễn Thị Phan, UBND thị xã Cửa Lò trả lời như sau:

Dự án Quy hoạch chi tiết khu tái định cư số 04, thuộc dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 75/QĐ.UBND-ĐC ngày 07/01/2011. Thị xã Cửa Lò đã triển khai công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 (đối với phần đất sản xuất nông nghiệp), xây dựng hạ tầng và giao đất tái định cư cho các hộ gia đình bị thu hồi đất dự án Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (Trước đây là dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò).

Giai đoạn 2 dự án Xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò, đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hiện nay, UBND thị xã đang tiến hành triển khai lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình có đất ở (trong đó có hộ bà Nguyễn Thị Phan) nằm trong quy hoạch trong năm 2024.