UBND thành phố Vinh

Sau khi nhận được đơn của ông Trần Anh Tuấn, trú tại ngõ 44, đường Tản Đà, khối 2, phường Quán Bàu, thành phố Vinh khiếu nại về hành vi hành chính của Chủ tịch UBND thành phố Vinh, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh. 

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số: 105/HĐND-TT ngày 14 tháng 5 năm 2024 chuyển đơn của công dân đến Ủy ban nhân dân thành phố Vinh để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết; thông báo kết quả giải quyết đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 30/6/2024 và trả lời công dân theo quy định của pháp luật

Công văn V/v chuyển đơn của công dân