Bởi vì tại khoản 2, Điều 16, Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An quy định trường hợp sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2014 có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì được cấp Giấy chứng nhận, UBND cấp huyện chịu trách nhiệm xác định việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi được UBND cấp huyện giao đất. Do đó, đối với những trường hợp được UBND các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên giao trước khi sáp nhập vào thành phố Vinh, thời gian qua khi xử lý hồ sơ cho công dân, UBND thành phố Vinh đã nhiều lần có văn bản đề nghị UBND huyện Nghi Lộc và UBND huyện Hưng Nguyên có ý kiến xác nhận công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại thời điểm được giao đất, nhưng không có văn bản trả lời hoặc trả lời không rõ ràng, dẫn đến khó khăn trong việc xác định nghĩa vụ tài chính cho công dân khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Về kiến nghị của cử tri các xã, phường: Nghi Kim, Nghi Liên, Vinh Tân, thành phố Vinh, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Tại Khoản 2 Điều 16 Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh quy định: “2. Trường hợp sử dụng đất ở từ ngày 15/10/1993 đến trước 1/7/2014 thì được cấp Giấy chứng nhận (trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định).

UBND cấp huyện chịu trách nhiệm xác định việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi được UBND cấp huyện giao đất. Trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính mà thửa đất được giao không xác định được giá đất tại Bảng giá đất được UBND tỉnh ban hành tại thời điểm người dân nộp tiền để được sử dụng đất thì UBND cấp huyện kiểm tra, rà soát đề xuất mức giá cụ thể chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu trình UBND tỉnh quyết định”.

Do đó, thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao, ngày 11/9/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 6227/STNMT-QLĐĐ đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc, UBND huyện Hưng Nguyên có ý kiến xác nhận công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại thời điểm được giao đất đối với các trường hợp đã thực hiện giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc địa bàn xã, phường: Nghi Kim, Nghi Liên và Vinh Tân để làm cơ sở cho Ủy ban nhân dân thành phố Vinh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.