Một góc huyện Nam Đàn

Về kiến nghị của các cử tri: Nguyễn Đình Việt, Lê Văn Thành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Tuyến kênh Lam Trà có nhiệm vụ cấp nước cho khoảng 810 ha đất sản xuất lúa, tiêu thoát nước cho khoảng 2.248 ha đất sản xuất lúa và dân sinh cho các xã Hồng Long, Hùng Tiến, Kim Liên, Nam Cát, huyện Nam Đàn.

Để đảm bảo nhiệm vụ cấp nước và tiêu thoát nước, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam đã trình xin chủ trương, hồ sơ thiết kế Báo cáo KTKT và được UBND tỉnh đã phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Nạo vét cấp bách tuyến kênh dẫn Lam Trà 1 và kiên cố hóa bờ kênh Lam Trà 2 - Hệ thống Thủy lợi Nam tại Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 20/02/2023.

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam đang tiến hành các thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đúng kế hoạch.