Tuy nhiên với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và các cấp, các ngành cũng như cộng đồng xã hội thì hiện nay gần như không còn hộ thiếu đói. Kiến nghị UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Quyết định số 833/QĐ-UBND cho phù hợp với tình hình thực tiễn, hỗ trợ cho người dân nghèo vùng khó khăn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho các cơ quan.

Ảnh minh họa

Về kiến nghị của các cử tri Đậu Công Hà, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Chính sách trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện tại Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022, cụ thể như sau:

"1. Đối tượng được trợ cấp: Hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo có tham gia bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung, trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ trên diện tích đất lâm nghiệp được giao trong thời gian chưa tự túc được lương thực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định cụ thể đối tượng hộ gia đình nghèo chưa tự túc được lương thực"

Thực hiện theo hướng dẫn Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 để xác định đối tượng cụ thể được trợ cấp gạo. Tuy nhiên, hiện nay qua rà soát chưa có văn bản pháp quy nào quy định rõ tiêu chí để xác định như thế nào là chưa tự túc được lương thực. Tiếp thu ý kiến của Đoàn Thanh Tra của Tổng cục dữ trữ năm 2022 về công tác trợ cấp gạo bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã áp dụng tiêu chí hộ thiếu đói quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 để xác định hộ chưa tự túc được lương thực để đảm bảo căn cứ pháp lý khi thực hiện chính sách.

Về việc khó khăn trong xác định đối tượng thỏa mãn điều kiện để được hưởng chính sách, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 2847/SNN.KL ngày 27/7/2023 kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau: xem xét, điều chỉnh bổ sung hướng dẫn theo hướng thống nhất cho các địa phương áp dụng là tất cả các hộ nghèo (có sổ công nhận là hộ nghèo của cấp có thẩm quyền) thì đều được hưởng trợ cấp gạo, để có căn cứu pháp lý rõ ràng triển khai thực hiện. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chờ văn bản trả lời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai thực hiện.