Huyện Anh Sơn

Về kiến nghị của cử tri Nguyễn Duy Sơn, Sở Nội vụ trả lời như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính các cấp, đối với xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn đã được UBND tỉnh Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã loại 2 (tại Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 26/2/2020 của UBND tỉnh).

Vì vậy, nếu trường hợp có sự thay đổi, biến động về các tiêu chuẩn, tiêu chí về phân loại đơn vị hành chính cấp xã như: Quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù....thì đề nghị UBND xã Lạng Sơn thực hiện lập hồ sơ để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phân loại lại đơn vị hành chính xã từ loại 2 lên loại 1 theo quy định. Trình tự, thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã thực hiện theo các quy định tại Điều 28 của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13./.