Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Nghệ An

Về kiến nghị của cử tri Đinh Văn Hoan, Sở Giao thông - Vận tải trả lời như sau:

Ngày 06/3/2023, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 2182/BGTVT-KHĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó Bộ Giao thông vận tải kiến nghị như sau:

- Về cơ sở tính toán và kinh phí hỗ trợ, UBND tỉnh Nghệ An báo cáo đã được xác định trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 4353/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14/8/2020 với kinh phí là 1.282,52 tỷ đồng.

- Về nguồn vốn: Do khoản mục chi thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Trung ương, Bộ Giao thông vận tải ủng hộ kiến nghị sử dụng nguồn vượt thu năm 2022 của Trung ương theo đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và được Bộ Tài chính đồng thuận tại văn bản số 1455/BTC-ĐT ngày 16/02/2023.

- Về cơ quan chủ trì thực hiện và tiếp nhận nguồn vốn: Do các dự án thành phần đã hoàn thành và được quyết toán; đồng thời không nằm trong danh mục các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Bộ Giao thông vận tải thống nhất theo đề xuất của tỉnh Nghệ An, giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp nhận nguồn kinh phí này và giao một nhiệm vụ chi ngân sách riêng cho tỉnh Nghệ An để chi trả dứt điểm cho các hộ dân và quyết toán theo quy định.

- Trường hợp, trong quá trình triển khai thực hiện, phát sinh thêm kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cân đối nguồn vốn của địa phương để triển khai thực hiện.

Sau khi nhận được Văn bản của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan liên quan nghiên cứu ý kiến, nội dung văn bản của các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ để sớm tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân  tỉnh làm rõ, giải trình kịp thời khi có yêu cầu tại Văn bản số 739/SGTVT-QLDA ngày 14/3/2023. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản số 1750/UBND-BTD ngày 15/3/2023 giao các Sở, ngành, địa phương nghiên cứu báo cáo trước ngày 31/3/2023, đến ngày 13/4/2023 Sở GTVT mới nhận đủ ý kiến của các Sở.

Ngày 19/4/2023, Sở Giao thông vận tải đã tổng hợp ý kiến, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1290/SGTVT-QLDA, trong đó nội dung giao cơ quan chủ trì tiếp nhận nguồn kinh phí chưa được Sở Tài chính báo cáo. Trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với các Sở, ngành, tham mưu xin ý kiến Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính giải trình, làm rõ các nội dung khi có yêu cầu để sớm hoàn thành thủ tục, báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí chi trả giải quyết tình trạng đơn thư khiếu nại.