070420231158-z42448666776407d3eca78d2c697e7dd0a1dcc6b21d396-168094712727890783738.jpg

Quy định của Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống nhân dân

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã tiến hành cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Ngay sau kỳ họp, các cơ quan hữu quan đã tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên phạm vi cả nước để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, ý kiến của Nhân dân, Chính phủ đã tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là nội dung khó, là nhiệm vụ lập pháp quan trọng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Việc sửa đổi luật đã nhận được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp Nhân dân. Quy định của Luật sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội và quyền lợi ích của người dân.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc đã có 29 đại biểu Quốc hội phát biểu, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm. Trong đó, Phó Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định nhiều quan điểm, cách làm mới vì lợi ích của Nhân dân và doanh nghiệp sau khi được Quốc hội thông qua.

Tiếp tục rà soát, thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Nghị quyết số 18-NQ/TW

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, các vị đại biểu Quốc hội đánh giá cao tinh thần làm việc và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ, các cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan hữu quan, sự chỉ đạo sâu sát của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lấy ý kiến Nhân dân và tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật.

Các ý kiến phát biểu nhất trí với nhiều nội dung đã được tiếp thu, chỉnh lý, đồng thời cũng đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện dự án luật như tiếp tục rà soát, thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, việc quản lý sử dụng đất, nhất là 8 nhóm vấn đề trọng tâm đặt ra trong Nghị quyết 18-NQ/TW như: vấn đề hoàn thiện các quy hoạch, quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chế độ sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án sử dụng đất và những vấn đề liên quan đến cơ chế xác định giá đất, cơ chế, chính sách tài chính về đất đai, cơ chế, chính sách quản lý sử dụng đất nông nghiệp, quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích, các vấn đề liên quan đến đất cho đồng bào dân tộc thiểu số, đất lấn biển, những vấn đề liên quan đến sở hữu nhà của người nước ngoài và vấn đề đất cho các vấn đề liên quan đến các dự án di tích lịch sử, du lịch hỗn hợp.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, qua thảo luận có nhiều ý kiến cụ thể và xác đáng cần nghiên cứu và tiếp thu, nội dung góp ý đã được ghi âm, ghi chép đầy đủ; đề nghị Tổng tổng hợp ý kiến thảo luận, báo cáo gửi đến các vị đại biểu Quốc hội, gửi đến các cơ quan có liên quan để nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự án luật.

Tiếp tục hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thực chất, hiệu quả

Đối với 10 nội dung có ý kiến khác nhau, Phó Chủ tịch đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo, cơ quan hữu quan tiếp tục rà soát, làm rõ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, thực tiễn, ưu, nhược điểm, tính phù hợp với đặc thù của Việt Nam đối với từng loại ý kiến, quan điểm, lựa chọn của Chính phủ để hoàn thiện dự thảo luật, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trình Quốc hội xem xét và thảo luận.

Cơ quan chủ trì thẩm tra, các cơ quan của Quốc hội theo sự phân công tiếp tục hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến tham gia dự án luật thực chất, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo định hướng các nội dung dự kiến tiếp thu hoặc giải trình để lấy ý kiến tham gia cụ thể vào các điều, khoản trong dự thảo Luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp với Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan có liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và ý kiến của các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Luật.

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thẩm tra theo các nội dung được phân công, gửi ý kiến thẩm tra văn bản cho Ủy ban Kinh tế. Ủy ban Kinh tế chủ trì tổng hợp, tổ chức thẩm tra toàn diện giữa Luật; xây dựng và hoàn thiện báo cáo thẩm tra đảm bảo chất lượng, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong tháng 4/2023 để trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 5 vào tháng 5 tới.

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng cảm ơn các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài nước, các chuyên gia, các nhà khoa học, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, truyền thông, báo chí đã quan tâm trách nhiệm đầu tư thời gian, công sức đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho dự án Luật Đất đai (sửa đổ); đồng thời mong muốn Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cơ quan nghiên cứu khoa học, các chuyên gia, các nhà khoa học, truyền thông, báo chí tiếp tục tham gia ý kiến để hoàn thiện dự án Luật, đảm bảo chất lượng, khả thi của Luật khi có hiệu lực thi hành", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh./.