Nghị quyết quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội thị xã Hoàng Mai giai đoạn 2022 - 2025

  Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026

  Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

  Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non đã hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ.

  Nghị quyết về việc cho ý kiến Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Nghệ An.

  Nghị quyết ban hành quy định mức chi cụ thể kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

  Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Nghị quyết phê duyệt Đề án xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 – 2030.

  Nghị quyết thông qua kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành đang còn hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 trở về trước

  Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và tổ chức Hội năm 2023.

  Nghị quyết sáp nhập, đặt tên, đổi tên xóm ở các xã thuộc các huyện Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Yên Thành, Diễn Châu

  Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Nghệ an giai đoạn 2022-2030