Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai và Khoản 2, Điều 4 Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết về phân bổ bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

  Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án

  Nghị quyết phân bổ vốn dự phòng và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

  Nghị quyết về việc xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022

  Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ tàu cá khai thác thủy sản vùng khơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển vận chuyển container quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển hàng hóa bằng container đi, đến cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách thực hiện các đề án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Thành

  Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về lệ phí đăng ký cư trú và diện tích nhà ở tối thiểu đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ để đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết quy định một số chế độ hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy bắt buộc; cai nghiện ma túy tự nguyện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư bể bơi và tổ chức dạy bơi cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết quy định một số nội dung và mức chi thực hiện công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục để thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An