Nghị quyết cho ý kiến về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương

  Kế hoạch về việc xử lý vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022

  Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp từ đường ngã tư xã Tân An tại ĐT.534B đi xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ

  Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh thuộc hệ thống Thủy lợi Nam Nghệ An

  Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (giai đoạn 2)

  Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường du lịch ven lòng Hồ chứa nước Bản Mồng, huyện Quỳ Châu

  Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết Quy định về tỷ lệ phần trăm nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án có thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Quốc tế Vinh và đầu tư xây dựng cầu dẫn nối QL7C với cảng nước sâu Cửa Lò

  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025

  Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

  Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2023

  Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường và cầu vượt lũ xã Châu Kim, huyện Quế Phong

  Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai và khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2021

  Nghị quyết quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023

  Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2023

  Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026