Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2019

  Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2019

  Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về việc thống nhất chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An)

  Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017

  Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về việc điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021

  Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

  Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2018 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

  Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2018 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

  Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2018 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

  Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2018 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021.

  Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động và chế độ, chính sách đối với người lao động tại các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các Cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về một số chính sách hỗ trợ của tỉnh Nghệ An đối với công tác cai nghiện ma túy và người không có nơi cư trú ổn định lưu trú tạm thời tại các cơ sở cai nghiện trong thời gian chờ lập hồ sơ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

  Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2020

  Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh.

  Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về chính sách khen thưởng đối với tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

  Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 về việc chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

  Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.